תקנון מבצע וואלה טורס - להזמין בראש שקט חופשה לקיץ!

עיקרי המבצע:

כל המזמין נופשונים נבחרים, ביעדים המשתתפים במבצע העומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יוזמנו בתקופת המבצע המפורטת להלן, יהיה זכאי לקבל, ללא עלות נוספת, ביטוח ביטול נסיעה של חברת הפניקס באמצעות סוכנות הביטוח "טריפ גרנטי" מרח' בת שבע 1, לוד, ת"ד 6131.

תנאים מקדימים לזכאות למבצע:

על מנת להיות זכאים למבצע, ההזמנה צריכה לעמוד בכל התנאים הבאים:
 • הזמנות חדשות של נופשון. "נופשון": חבילות נופש הכוללות טיסה, מלון והעברות כמוצר אחד הנרכש כחבילה בלבד. (מוצרים אחרים שאינם בהגדרת נופשון כמפורט לעיל, אינם נכללים במבצע לדוגמא: חבילות דינאמיות הכוללות טיסה ומלון ואינן כוללות העברות).
 • יעדי הנופשונים: קוס, רודוס, כרתים, סנטוריני, סקיאתוס, קורפו, מיקונוס, זקינטוס, סלוניקי, איה נאפה, פאפוס, בורגס, ורנה ומלטה.
 • מועד ההזמנה חל בין ה- 25/04/2017 ועד ה- 15/05/2017.
 • מועדי היציאות מהארץ לנופשונים יחול בין ה 1/07/2017 ועד ה 31/08/2017 בלבד. לא תתקבל חריגה מטווח ימים זה.
 • ההזמנה בוצעה באמצעות וואלה טורס מספקי התיירות: ארקיע, יוניטל, קשרי תעופה, איסתא והשטיח המעופף בלבד. (מוצרים אשר אינם בתפעול הספקים המפורטים מעלה, אינם נכללים במבצע).
 • ההזמנה כורטסה ושולמה במלואה במועד ההזמנה.

תנאים כלליים:

 • פוליסת הביטוח מונפקת על ידי חברת הפניקס באמצעות סוכנות הביטוח טריפ גרנטי והיא כפופה לכל תנאי הפוליסה כמפורט בקישור הבא. לפוליסה המלאה לחצו כאן >>
 • את תנאי הפוליסה ניתן לקרוא גם באתר האינטרנט של וואלה טורס בכתובת www.wallatours.co.il .
 • האחריות לקיום וביצוע הפוליסה חלה על סוכנות הביטוח טריפ גרנטי וחברת הפניקס בלבד וכל המגעים בנוגע לפוליסה, לאחר הנפקתה יהיו ישירות מול גופים אלו.
 • לצורך הנפקת הפוליסה וואלה טורס תעביר לסוכנות הביטוח את פרטי הנוסעים ופרטי הנסיעה. ברכישת הנופשון נותן הלקוח הסכמה להעברת הפרטים כאמור.

תנאים מרכזיים לפוליסה ולקבלת החזר הוצאות:

 • בפוליסה אחת ניתן לבטח עד 12 נוסעים ועד לסכום מקסימאלי של 20,000 דולר אמריקאי.
 • הביטוח תקף מרגע הנפקת הפוליסה ועד 12 שעות לפני מועד ההמראה של מקטע הטיסה הראשון.
 • עם זאת, מובהר במפורש כי כתנאי להפעלת הביטוח על המבוטח להמציא לחברת הביטוח אסמכתא מקורית לכך שמסר הודעה לחברת וואלה טורס על ביטול הנופשון, לרבות מועד ההודעה. יש למסור הודעה על הביטול לוואלה טורס ,באמצעות הפקס שמספרו 03-7770901 או הדוא"ל support@wallatours.co.il בימים א' - ה' בשעות הפעילות 9:30 עד 18:00, ולפחות 24 שעות טרם מועד היציאה לנופשון ובלבד שיהיו אלו ימי עסקים.
 • הביטוח מכסה אך ורק רק ביטולים שהינם ביוזמת המבוטח. במידה והטיסה בוטלה לפני יוזמת הביטול של המבוטח (לדוגמא ביטול של חברת תעופה או כתוצאה מכח עליון) הביטוח לא יכסה את החזר ההוצאות.
 • השיפוי על פי הפוליסה יהיה בשיעור 80% מהסכומים שהמבוטח נשא או התחייב לשאת בהם במקרה של הודעת ביטול כנדרש, הכול בהתאם לתנאי הפוליסה. מובהר כי השיפוי לא חל על סכומים שהלקוח זכאי לקבל החזר בגינם מצד שלישי במקרה של ביטול מיוזמתו.
 • השיפוי יתקבל ישירות מחברת "טריפ גרנטי" ובכפוף לכל תנאי פוליסת "ביטוח ביטול טיסה" של הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
 • הביטוח מכסה רק את נופשונים שהוזמנו בוואלה טורס ועמדו בתנאים שפורטו לעיל ועד לסכום המקסימאלי ששולם בגינן לוואלה טורס.
וואלה טורס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ומכל סיבה שהיא, ההזמנות שנעשו טרם הפסקת המבצע תכובדנה.

חברת וואלה! טורס מאחלת לכם חופשה נעימה!