תנאים כלליים
כללי
כל הטיולים והחופשות המפורטים בחוברת כפופים לתנאים המפורטים להלן ורישום הנוסע לטיול מהווה הסכמתו לתנאים אלה:

מחירים ושינויי מחירים
מחירי הטיולים בחוברת מבוססים על תעריפי עלות שירותי התיירות בארץ ו/או בחו”ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ ו/או בחו”ל, המסים, ההיטלים והאגרות בארץ ו/או בחו”ל, שערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה”ב ו/או אירו, והיטלי דלק, כפי שהם ידועים נכון ליום הדפסת חוברת זו. כל תוספת עלות הנובעת משינוי במרכיבים הנ”ל, לרבות היטלי דלק ו/ או שערי החליפין, תחול על הנוסע בלבד. הפרשים כאמור ייגבו אם חלו עד יציאת הטיול, ובלבד שהלקוח שילם את מלוא סכום הטיול.

אחריות הספק
הואיל וואלה טורס פועלת כסוכנת בלתי ישירה בין המשתתפים בטיול לבין החברות השונות המספקות שירותים לטיול כגון: טיסות, בתי מלון, אוטובוסים, מעבורות וכיו”ב, אין וואלה טורס אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב אי ו/או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בחברות אלו וכיו”ב הנזכרים לעיל. הספק רשאי לערוך שינויים בזמני הביקורים במסלולי ומועדי הטיסה. תיתכן גם החלפה של חברות התעופה ואי ביצוע פרטי התכנית ללא הודעה מוקדמת מראש. וואלה טורס אינה אחראית לביטול או שינוי של ביקור באחד או יותר מאתרי הטיול עקב תקלות שאינן תלויות בחברה כמו: מזג האויר, שיפוצים, ימי חג, אי שקט פוליטי, מלחמה, התקפות טרור, התפרעויות, שביתות, אסונות טבע, סכנות בריאות או מאורעות דומים שלא בשליטת וואלה טורס .

רמת השירותים
הספק יעשה כל מאמץ לספק שירותי תיירות הולמים וברמה מערבית כמפורט בכל טיול וטיול, אולם על הנוסע להיות סובלני ומבין כאשר שירות התיירות הניתן בארץ היעד נמוך מציפיותיו.

דחיית או הפסקת השתתפות של נוסע
הספק רשאי לדחות השתתפותו של נוסע ו/או לבטל בקשת הרשמה של נוסע שעפ”י שיקול דעתו אינו מתאים להימנות על משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה. הספק יאשר הרשמה לטיול בהנחה שהנוסע מצהיר ומאשר שהוא כשיר מבחינה רפואית. כן רשאי הספק להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול אשר לפי שיקול דעתם הבלעדית של מלווה הקבוצה והחברה התנהגותו או מצב בריאותו פוגמים במהלך התקין של הטיול.

ביטוח נוסעים, מטען וביטול
וואלה טורס ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו עקב שינויים בלתי צפויים בטיול או הפסקתו. במידה והנוסע מחליט לעזוב את הטיול מרצונו ושיקוליו הבלעדיים, הוא לא יקבל החזר על הימים הלא מנוצלים.

ביטול טיול על ידי הספק
הספק יהיה רשאי לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בו, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת עפ”י שיקול דעתו עד 12 יום לפני מועד היציאה. במקרה של ביטול טרם מועד היציאה מצד הספק יזוכה הנוסע במלוא הסכום השקלי אותו שילם.

שינויים במסלול הטיול
לספק הזכות לשנות את מסלול הטיול והלינות ללא צורך בהסכמת הנוסע, ובלבד ששינוי זה יכלול את תוכן מסלול הטיול כפי שפורסם. אין ללקוח זכות ביטול כתוצאה משינויים אלו.

כמות משתתפים בטיול
בטיולים המפורטים, לספק הזכות לרשום נוסעים לפי קיבולת האוטובוס המקסימלי שעומד לרשותו. לעיתים עד 57 נוסעים.

לינות
מיקום הלינות מתוכננות באיזורי הערים המפורטים בתוכנית ועד 50 ק”מ מהעיר המצויינת.
לינת שלישי ורביעי בחדר- תיתכן לינת 3 ו 4- בחדר על מיטה נפתחת ו/או מיטה זוגית.
חדרי שלישיה ורביעיה לעיתים הינם בגודל חדרים זוגיים, כאשר מתווספת להם מיטה נוספת. )לא חדר גדול יותר(
במקרה של תפוסת יתר במלון תיתכן העברת קבוצת נוסעים למלון ליד )עד כ 2- ק”מ מהמלון הראשי(.

מחירים
המחירים המצויינים בחוברת זו הינם בגדר המלצה בלבד, המחיר הקובע הינו המחיר ביום ביצוע ההזמנה.

גילאים
חלוקה לפי קבוצות גיל הינה המלצה בלבד. הספק שומר לעצמו את הזכות לאחד קבוצות במקרה של מספר מועט של משתתפים. חריגה בגיל במספר קטן של משתתפים לא תהווה אי עמידת הספק בהסכם.

איחוד קבוצות מסוגים שונים
במקרים מסוימים יתכן ויצורפו מטיילים ממסלולי טיולים שונים, במקרים אלה יתכן צרוף מטיילים גם מקבוצות שונות )כגון: טיולי משפחות, טיולי זוגות וכיו’צב.

סיורי בחירה בתשלום
בכל מקום בחוברת המצוין “אפשרות ליציאה” או “סיור בחירה” או “בתשלום”- פעילות זו אינה כלולה במסגרת ימי הטיול, נוסע שיעדיף לא להצטרף לפעילות זו בתשלום- יישאר במלון. הנוסע יוכל כמובן ביום זה לטייל בכוחות עצמו. יציאת סיור בחירה מותנת במינימום של 20 נרשמים מחברי הקבוצה. במידה ומספר המשתתפים לא יגיע למינימום הנדרש, הטיול לא יצא לפועל או לחילופין, יוצע ע”י המדריך בעלות גבוהה מהמפורסם.

חשוב לדעת
מיידע זה ניתן לצורכי נוחות והוא נתון לשינויים בשל שעות טיסה משתנות וייעדי טיסה משתנים. למידע עדכני נא לברר בזמן ההרשמה לטיול.

כותרות הטיול
הכותרות בראש טיול באות לתת סקירה קצרה אודות הטיול ואינן במקום המסלול המפורט בכל דף. בכל מקרה יש לקרוא בעיון את מסלול הטיול והוא זה הקובע.

כותרות במסמך זה הינן לצורכי נוחות בלבד.
ט.ל.ח.