תקנון התחייבות וואלה! טורס "מתחייבים למחיר הזול ביותר"

מהות
וואלה! טורס תתחייב ותבטיח למזמינים אצלה, בכפוף לאמור בתקנון זה, כי כל הזמנה שתבוצע באתר האינטרנט שלה תהיה זולה יותר מרכישה זהה ומקבילה בחברת תיירות מתחרה הפועלת בתחומי מדינת ישראל ועד 12 שעות מביצוע ההזמנה באתר .המבצע יחול על הזמנות כרטיסי טיסה המופיעים באתר בסימול "יש מקומות" ומתחילים ואו מסתיימים בישראל בלבד (להלן – הטיסות), אשר בוצעו במלואן באמצעות אתר האינטרנט של חברת וואלה! טורס, וללא כל התערבות מצד נציגי החברה. המבצע יחול על הזמנות כרטיסי טיסה אלו בלבד ולא על כל מוצר או שירות אחר המשווקים על ידי חברת וואלה! טורס.

תנאים והגבלות
מתוקף המבצע, מתחייבת חברת וואלה! טורס בפני המזמין, כי מחיר הטיסות שהוזמנו היה הזול ביותר בעת ההזמנה, וזאת בהשוואה לחברות תיירות מתחרות הפועלות בתחומי מדינת ישראל שהציעו למכירה טיסות זהות. אין המבצע משקף "מכירה מיוחדת", אלא מתבטא בהנחה הניתנת על חשבונה של חברת וואלה! טורס על מחירי הטיסות המוזמנות מספקים שונים בתקופת המבצע, ותו לא. מובהר בזאת כי חברת וואלה! טורס אינה מתחייבת בשום אופן שמחירי הטיסות במבצע זולים בשיעור כלשהו ממחירן קודם המבצע, אלא שהן זולות בהשוואה למחירן ביחס לכלל המתחרים המציעים טיסות אלה למכירה במשך תקופת המבצע.

2.1 המבצע לא יחול על טיסות שמועד המראתן חל בתוך 72 שעות ואו פחות ממועד ביצוע הזמנה, וכן על טיסות המוצעות ע"י חברות מתחרות במסגרת מחירים בלעדיים הניתנים לאלו בלבד ממארגני או מבצעי הטיסות, לרבות מבצעי קידום.

2.2 מובהר בזאת כי המבצע יחול על כל הטיסות המוצעות למכירה בתקופת המבצע באתר האינטרנט של חברת וואלה! טורס, ובלבד שלא יפחתו מאחד - מספרה המינימלי של כל טיסה המוצעת למכירה כאמור.

תקופת המבצע
מיום 01/01/2016 ועד יום 31/12/2016. חברת וואלה! טורס תהא רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, אף ללא הודעה מוקדמת על כך, כל עוד לא נפגמת זכותו של מי שביצע אצלה הזמנות קודם לסיום המבצע.

מימוש המבצע
בכפוף לאמור בתקנון המבצע, רשאי כל מזמין באתר לטעון בפני חברת וואלה! טורס כי חברה מתחרה הפועלת בתחומי מדינת ישראל הציעה בזמן ההזמנה טיסה זהה לזו שהזמין במחיר זול יותר:

4.1 טענה שכזו יש להפנות לכתובת הדוא"ל support@wallatours.co.il , לכל היותר שעתיים מרגע ביצוע ההזמנה, ובליווי שיחת טלפון לנציג חברת וואלה! טורס בטלפון 03-7770999, וזאת בזמן הקצר ביותר האפשרי. הודעת הדוא"ל האמורה תיתמך בצילום מסך המוכיח את הצעת אותה הטיסה למכירה בידי עוסק מתחרה ובמחיר הנטען באתר האינטרנט הרשמי שלו, או בהצעה רשמית בכתב המופנית אל אותו המזמין, ונושאת את סמלו המסחרי של העוסק המתחרה ואת פרטיו, דרכי ההתקשרות עמו וחתימתו, ומפרטת את פרטי המוצר המתחרה ומחירו המוצע.
4.2 רגע ביצוע ההזמנה ייחשב כמועד סיום תהליך ההזמנה באתר האינטרנט של חברת וואלה! טורס, גם אם טרם אושרה סופית. מועד מסירת הטענה ייחשב כמועד שבו התקבלה הודעת הדוא"ל במשרדי חברת וואלה! טורס.
4.3 מובהר בזאת כי הטיסות המדוברות יוצעו למכירה בידי החברה המתחרה לכלל הציבור, ואין מדובר בהנחה פרטנית שניתנה למזמין, לרבות הנחה מיוחדת או שובר הנחה או קופון מכל סוג שהוא, וכי יהיו הן עדיין זמינות לרכישה במועד קבלת הטענה במשרדי חברת וואלה! טורס כאמור בסעיף קטן 4.1 לעיל.
4.4 לחברת וואלה! טורס הזכות לבדוק ולוודא את הטענה במישרין מול החברה המתחרה שמציעה את הטיסה האמורה במחיר זול יותר.
6. מובהר בזאת כי הטיסות הנמכרות בחברה המתחרה תהיינה זהות בכל היבט וענין לטיסות שהוזמנו, לרבות אך לא רק: זהות מוחלטת של שעות הטיסות, ספק השירות, מוביל אווירי, שירותי קרקע נלווים, מחלקות המחיר בטיסה (קלאסים) וכיו"ב.

ההטבה למזמין מתוקף המבצע
מידה ונמצאה טענתו של המזמין נכונה, תזכה חברת וואלה! טורס את כרטיס האשראי של המזמין בסכום ההפרש שבין עלות הטיסה שהוזמנה באתר האינטרנט לבין עלות הטיסה המתחרה במחיר הזול בחמישה דולר מהמחיר הכי זול שמצא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבצע לכשעצמו אינו מקנה למזמין זכות כלשהי לבטל את ההזמנה.

תנאי שינוי וביטול
מבלי לגרוע מן האמור בכל דין, על הזמנות שיבוצעו במסגרת המבצע יחולו הוראות אלה:
על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.
ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי המופיע בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):
בעסקאות מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה תוך ארבעה עשר יום מיום ביצועה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר, ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7 ימים שאינם ימי מנוחה. בכל מקרה ביטול יתבצע בהודעה בכתב ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך במשרדינו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה לאדם או 100 ₪ לאדם, הנמוך מבניהם.

הבהרה
על כל ענין הקשור בהזמנות במסגרת המבצע שלא נקבעו לגביהן הוראות מפורשות בתקנון זה, לרבות ביטול הזמנה שבוצעה שלא בהתאם להוראות החוק כאמור לעיל, יחולו הוראות התנאים הכלליים להזמנות בחברת וואלה! טורס, הניתנים לעיון בכתובת: https://www.wallatours.co.il/support/terms.aspx. אין במבצע זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של חברת וואלה! טורס כלפי המזמין שאינה מצוינת במפורש בתנאים הכלליים לעיל או בהוראות תקנון זה.