תנאי שינוי ביטול

על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בסך 100% מערך העסקה בהתאם לספקי התיירות השונים.
על אף האמור לאיד ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה תוך ארבעה עשר יום מיום ביצועה וכל עוד מועד מתן השרות חל מעל שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ממועד ביצוע העסקה וכל עוד מועד מימושה לא חל בתוך 7 ימי עבודה ממועד ביטולה.בכל מקרה ביטול יתבצע בהודעה בכתב ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ובהתאם למפורט באתר החברה.תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי וואלה! טורס
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
וואלה! טורס תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.