תקנון

וואלה! טורס הנה סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירות השונים, כגון: סיטונאי תיירות, חברות תעופה, חברות השכרת רכב וכדומה. השירותים המוצעים על ידי אותם הספקים הנם באחריותם הבלעדית ואין וואלה! טורס וואלה! טורס אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

1.1 הוראות האמור בדף זה וכן בדף "מידע חשוב לנוסע" המתייחס לשירותים השונים יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין וואלה טורס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא דפים אלו במלואם ובעיון.

ביצוע הזמנה
כל הזמנה שנעשית בוואלה טורס הינה בגדר בקשה בלבד עד למתן אישור סופי של סיטונאי התיירות. לפיכך, ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור של וואלה! טורס על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.

מחירי השירותים
מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע. היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי מנציגי חברתנו וחויבו במלואן.
לתשומת לבך, התשלום יתבצע לפי שער מכירה של העברות והמחאות שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל .

תשלום באתר
כחלק מתהליך ההזמנה באתר, עליכם למלא את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו הנכם מעוניינים לשלם. לידיעתכם: האתר שלנו מאובטח ופועל בהתאם לתקן PCI העולמי המחמיר ביותר הנדרש מאתרי אינטרנט. לתשומת לבך, החיוב בפועל יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק השירות המוזמן. וואלה! טורס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, וואלה! טורס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
לתשומת לבך, על עסקאות הנעשות באמצעות כרטיסי אשראי, בהן המשלם אינו אחד מהנוסעים, יחול חיוב נוסף בסך של 30 ₪ בגין ביצוע "עסקה בטוחה" למול חברת האשראי.

תנאי שינוי וביטול
על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.
ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי המופיע בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות
הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):
בעסקאות מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה תוך ארבעה עשר יום מיום ביצועה או מיום קבלת
המסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר, ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7 ימים שאינם ימי
מנוחה. בכל מקרה ביטול יתבצע בהודעה בכתב ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כאשר התאריך הקובע הינו
תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך במשרדינו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ /
בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
וואלה! טורס תהא רשאית לבטל עסקה:
1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
2. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

החזרים
במקרה של ביטול שירותי הנסיעה שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן, במידה והנוסע זכאי להחזר, ההחזר יתבצע בשקלים בלבד ולאחר קיזוז דמי ביטול, דמי רישום, ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן ובכפוף לאישורו, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.

דרכון ואשרות כניסה
באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות
כניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם.

ביטוח
ביטוחים –לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. במסגרת שירותי התיירות שוואלה טורס מעניקה לך, באפשרותה לרכוש בשמך ועבורך פוליסה בביטוח ישיר (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) בהתאם לצרכים שתגדיר לה. תנאי הביטוח המלאים וכן תנאי הכיסוי בהרחבים השונים שניתנים לרכישה בהתאם לצרכיך מופיעים באתר www.wallatours.co.il. מומלץ לעיין בתנאים אלה ולהכיר אותם טרם רכישת הפוליסה. הכיסוי הביטוחים הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח

קבלת חומר הנסיעה
חומר הנסיעה יישלח לנוסעים במייל או בפקס עם קבלתו מאת ספקי השירות השונים, לעיתים סמוך למועד
היציאה מהארץ. באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם כל המסמכים הרלוונטיים לנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר העברות וכו') ולהגיע עמם לשדה התעופה/המלון. על הנוסעים לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מחברתנו ולוודא כי תואם הוא את הזמנתו.

מידע נוסף
טיסות
כללי - הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוע כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.עליך חלה החובה לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוואנטי או בהתאם להוראות המופיעות ע"ג כרטיס הטיסה. חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה - Code Sharing (טיסות משולבות) ואין וואלה! טורס אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה. לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

מטען וכבודת יד – בהתאם למופיע על גבי כרטיס הטיסה .
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים
הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
זמן הגעה לטיסה - זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
ארוחות בטיסות - הארוחות המסופקות בטיסות השכר הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. וואלה! טורס אינה
יכולה להתחייב בפני הנוסע על קבלת אוכל מסוג מסוים. במרבית חברות השכר לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.

בתי מלון
וואלה! טורס משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. וואלה! טורס אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בוואלה! טורס. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.
ביטולים בחו"ל - ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי ביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.
מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן.
לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. הגעה מאוחרת - יש להודיע לוואלה! טורס עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.
עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום. ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.
חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.
חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.
היצע ע"פ הקיים (Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות וואלה! טורס להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.
רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר. לוואלה! טורס אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של וואלה! טורס והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה. שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.
בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.


חוק שרותי תעופה התשע"ב - בהתאם לחוק שרותי תעופה התשע"ב שנכנס לתוקף בתאריך ה 16/08/2012 זכאים נוסעים שחלו ביטולים או שינויים בטיסתם לפיצוי ואו הטבות בהתאם לחוק מאת מפעיל הטיסה או מארגן הטיסה. חברת וואלה! טורס תעביר לנוסעים בהתאם לצורך את פרטי הגורם הרלוונטי על מנת שיוכלו להתנהל עצמאית מולו לשם קבלת הפיצוי. למידע נוסף

מאגר לקוחות
חברת וואלה טורס מפעילה מאגר לקוחות באמצעות משרד המשפטים שמספרו 700007611 ובשמו המשפטי "מאגר לקוחות וואלה טורס, המאגר מופעל בהתאם לחוק הפרטיות.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 3.07.2013 וניתן לשינוי בכל עת ע"י וואלה טורס, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כתובת החברה:
רחוב מנורת המאור 3 תל אביב.חופשה נעימה, צוות וואלה! טורס.